Privacy Statement

Privacy Verklaring

 

Het Ondernemershuis, (verder: het Ondernemershuis) gevestigd aan de Zutphenseweg 6, 7418 AJ Deventer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Zutphenseweg 6

7418 AJ Deventer

Telefoon:          0570 758 021

Internet:            http://www.ondernemershuis-deventer.nl

e-mail:              info@ondernemershuis-deventer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Ondernemershuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (afhankelijk van de situatie) verwerken:

-       Voornaam, voorletters en achternaam.

-       Geslacht.

-       Geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit.

-       Adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

-       Inkomenssituatie.

-       Overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, tijdens begeleidingsactiviteiten, of via website, e-mail of telefonisch.

-       (indien van toepassing) Bankrekeningnummer.

-       (indien van toepassing) Aanwijzingen van onze opdrachtgever.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Ondernemershuis levert advies en begeleiding aan (startende) ondernemers in Deventer en organiseert activiteiten voor deze doelgroep zoals seminars en workshops. Wij doen dat op basis van een publieke taak (gemeente Deventer), omdat u ons dat heeft gevraagd of omdat u zich heeft aangemeld voor een van onze activiteiten (een overeenkomst). Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-       Het afhandelen van betalingen.

-       Het toezenden van relevante informatie via onze nieuwsbrief of anderszins.

-       Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

-       U te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij geautomatiseerde besluitvorming gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Het Ondernemershuis gebruikt GEEN geautomatiseerde verwerkingen voor besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Informatiesystemen

Het Ondernemershuis gebruikt diverse computerprogramma's of -systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De systemen slaan uw gegevens op in de cloud van de leverancier. Met de leveranciers hebben wij overeenkomsten gesloten betreffende de geheimhouding en beveiliging van uw gegevens. Op deze overeenkomsten is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Ondernemershuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren persoonsgegevens:

-       Totdat wij van onze opdrachtgever de opdracht krijgen de gegevens te verwijderen.

-       Totdat u (de betrokkene) ons verzoekt de gegevens te verwijderen.

-       Tot na de beëindiging van onze dienstverlening aan u (de betrokkene).

-       Tot na afloop van het evenement indien u zich heeft aangemeld voor deelname aan bijvoorbeeld een seminar of een workshop.

Tenzij er andere (wettelijke) verplichtingen van toepassing zijn, verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 4 weken na de bovengenoemde momenten uit onze operationele systemen. In verband met rapportage- en verantwoordingsverplichtingen worden persoonsgegevens uiterlijk twee volledige kalenderjaren na de hier genoemde momenten definitief verwijderd uit onze archieven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Ondernemershuis verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Ondernemershuis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Ondernemershuis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Ondernemershuis. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ondernemershuis-deventer.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachtenregeling

Het Ondernemershuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Ondernemershuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, bij voorkeur via info@ondernemershuis-deventer.nl.