WELKOM X
Ben je een startende of ervaren Deventer ondernemer of denk je er serieus over om een eigen bedrijf te beginnen?
Dan kun je met al je vragen bij ons terecht. CONTACTPAGINA

Factsheet TOZO en de ontvangen jaaropgaaf

Waarom ontvang ik een jaaropgaaf?

In 2020 heeft u een TOZO-uitkering ontvangen. Deze uitkering is een belaste uitkering die u moet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting. De uitkering moet u apart opgeven en is geen onderdeel van uw omzet van uw onderneming.

Als u via de site van de belastingdienst uw aangifte doet zal de uitkering zeer waarschijnlijk al bekend zijn bij de belastingdienst. De aangifte is dan al vooraf ingevuld. Als dat niet zo is, vinkt u onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’. U moet dan uit de lijst kiezen voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'. Daarna kunt u de hoogte en de ingehouden loonheffing zoals vermeld op de jaaropgave invoeren.

Heeft de jaaropgaaf ook gevolgen voor bijvoorbeeld toeslagen?

De TOZO uitkering telt mee voor het toetsingsinkomen van de inkomensafhankelijke toeslagen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag en bij de bepaling van de hoogte van inkomensafhankelijke bijdragen in de zorg.

Waarom staat er dat ik een uitkering ingevolge de PW kreeg?

De TOZO uitkering is een specifieke regeling die gemaakt is binnen de Participatiewet (PW).

Ik ben alleenstaande ouder en heb ook kinderen, waarom krijg ik niet meer?

Een alleenstaande ouder krijgt volgende Participatiewet hetzelfde bedrag als een alleenstaande zonder kinderen. De alleenstaande ouder krijgt via het kindgebonden budget van de Belastingdienst een aanvulling voor de kosten van de kinderen. De gemeente betaalt dus geen bijdrage uit die voor de kinderen is bestemd. Die bijdrage zit in het kindgebonden budget dat dus niet de gemeente maar de Belastingdienst uitbetaalt.

Kloppen de bedragen wel die op de jaaropgaaf staat?

De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.052,32. Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zelfstandigen zijn) vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.503,31 netto (bedragen tot juli 2020) . Voor jongeren (tot en met 20 jaar) gelden andere normen.

Als u zelf als ondernemer nog wel inkomen had, kan de uitkering lager zijn. Een eventueel inkomen van uw partner telt voor de TOZO 1 (uitkering tot en met 31  mei 2020) niet mee.

Waarom is het bruto loon hoger dan de uitkering?

In tegenstelling tot de meeste inkomens, is de PW-uitkering (TOZO) een netto uitkering. Dit betekent, dat bij de berekening van het belastbaar loon wordt gerekend van netto naar bruto. De loonheffing is door de gemeente al afgedragen aan de belastingdienst. Uw bruto uitkering is feitelijk een optelsom van de ontvangen netto uitkering en de afgedragen loonheffing.

Wat betekent de code heffingskorting?

Bij de berekening van de loonheffing, wordt ook rekening gehouden met de algemene heffingskorting. Dit is een korting op die loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als u verder geen inkomen uit uw onderneming heeft, is zeer waarschijnlijk code 0 gebruikt, zodat de heffingskorting hoger is. Er wordt daardoor minder loonheffing ingehouden. Uw bruto uitkering (netto uitkering plus de loonheffing) is daardoor ook lager.

Waarom ontvangt mijn partner ook een jaaropgaaf

Omdat de uitkering vanuit de Participatiewet een aanvulling betreft van het inkomen van het huishouden, krijgt ook uw partner een jaaropgaaf. De partner is dan degene die ten tijde van de TOZO uitkering op hetzelfde woonadres als u stond ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie.

Waarom heeft mijn partner een ander bedrag als uitkering op de jaaropgaaf?

Bij de berekening van de loonheffing wordt bij de partner ook gekeken naar de heffingskorting. Als bekend is dat uw partner ook nog ander inkomen heeft, wordt daarmee rekening gehouden door minder heffingskorting toe te passen Bij loonheffingskorting zal dan ‘1 ‘ staan. Hiermee wordt zo veel mogelijk voorkomen dat er te weinig belasting wordt betaald. Als er te weinig loonheffing wordt ingehouden, is de kans groter dat u later inkomstenbelasting moet terugbetalen.

Onderstaand praktijkvoorbeeld illustreert dit:

 

Ondernemer                Partner van de ondernemer

Netto uitkering               €  2.271,00                              € 2.271,00

Loonheffing                       € 265,00                             € 1.356,00

Belastbaar loon               € 2.536,00                           € 3.627,00

Bovenstaande geldt met name bij TOZO 1 uitkering (tot en met mei 2020), omdat het partnerinkomen vanaf die datum meetelt bij de bepaling van de hoogte van de uitkering. Als uw partner inkomen heeft, wordt vanaf juni 2020 uw TOZO uitkering lager of komt u niet in aanmerking voor een uitkering.

Mijn partner en ik zijn uit elkaar, waarom krijgt mijn ex-partner dan toch een jaaropgaaf?

Bij de uitkering van de TOZO uitkering en de bepaling van de hoogte er van, wordt gekeken of u een partner had ten tijde van de uitkering. Volgens de participatiewet wordt er dan gekeken naar de gemeentelijke basisadministratie. Als daaruit blijkt dat u een partner heeft die op hetzelfde woonadres is ingeschreven, heeft u voor de TOZO uitkering een partner. Dat heeft als gevolg dat uw uitkering hoger kan zijn en dat uw partner ook een jaaropgaaf heeft (zie vorige vraag).

Ook als er al een procedure voor echtscheiding liep, wordt er voor de uitkering gekeken naar de gemeentelijke basisadministratie. Als uw ex-partner toen ingeschreven stond op hetzelfde woonadres, wordt hij/zij als partner aangemerkt voor de TOZO uitkering.

Heeft het feit dat mijn partner een jaaropgaaf kreeg ook gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting?

Als u een partner had ten tijde van de TOZO uitkering, krijgt uw partner ook een jaaropgaaf omdat het inkomen voor u beiden wordt verdeeld over u beiden. Dat heeft in ieder geval tot gevolg dat ook uw partner de uitkering moet opgeven bij de aangifte inkomstenbelasting.

Bij uw partner zal veelal rekening zijn gehouden met meer loonheffingskorting, zodat er meer loonheffing is betaald. In hoeverre uw partner alsnog inkomstenbelasting moet betalen hangt af van het overige inkomen en mogelijke andere regelingen binnen de inkomstenbelasting.

Bovenstaande geldt ook als u en uw partner uit elkaar zijn maar wel beiden een TOZO jaaropgaaf kregen omdat u ten tijde van de TOZO uitkering op hetzelfde woonadres stonden ingeschreven. De uitkering wordt ook dan voor de helft aan uw partner toegerekend.

Mogelijk kunt u, als u uit elkaar bent, nog wel gezamenlijk aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Op de site van de belastingdienst vindt u daar meer informatie over.

Met dank aan JRB Adviseurs

 

PARTNERS

Samen met onze partners stimuleren en versterken wij ondernemerschap in Deventer.
Met expertise kun je als ondenemer versnellen en groeien.